درمان

2013-12-15-14.25.59

تامین سلامتی مددجویان یکی دیگر از اهداف خیریه میباشد.

الف : انجام خدمات در مانی وپزشکی وتوزیع دارو بصورت رایگان جهت رفع نیازهای درمانی افراد تحت پوشش در هر هفته ودرمواردی که نیازبه بستری یا عمل جراهی ودرمان های خاص داشته باشند به بیمارستان ها وپزشکان همکار بااین موسسه معرفی میشوند.

ب : معاینات چشم پزشکی از مدد جویان وتعیین نمره عینک وتحویل رایگان وتسهیلات لازم یکی دیگر از فعالیتهای خیریه است.

ج : تهیه دفاتر بیمه خدمات در مانی بانرخ بسیار پایین برای افراد نیاز مند  فاقد دفترچه یکی دیگراز موارد کمک به مددجویان میباشد