اسکان

2013-12-15-14.29.13

درجهت یاری رساندن به اقشار محروم وکم درامد جامعه درمساله مسکن این خیریه تا کنون 34 واحد مسکونی تک واحدی ساخته ودراختیارخانواده های محروم ونیاز مند قرار داده است وهمچنین دومجتمع مسکونی 16 و18 واحدی درمنطقه محروم طرق بنا نمو ده است که از  یک تا پنج سال دراختیار زوجهای جوان – دانشجویان – وطلبه های رتبه های ممتاز داخلی وخارجی واجد شرایط قرار میدهد .درجهت اسکان موقت وپذیرایی از زائرین  محترم امام رضا علیه السلام که برای اولین بار به مشهد مقدس مشرف میشوند از محل حسینیه خیریه استفا ده میگردد