قربانی و جمع نذورات

1637921_769

قربانی

درایام سال وبه مناسبتهای مختلف مانندعید مبارک قربان وغدیر ونذورات مختلف  بین سال گوسفند در وزنهای سفارش داده شده وبا رعایت اصول بهداشتی ودستورات دینی توسط این خیریه ذبح وبین مدد جویان تقسیم میگردد

جمع نذورات

نذورات خیرین محترم از هرگونه که باشد  به محض اطلاع دادن توسط مامورین جمع اوری به محل خیریه منتقل ومور د استفاده قرار میگیرد .