اطعام

29072_455

ازفعالیتهای این موسسه اطعام با غذای گرم درروزهای چهار شنبه هر هفته به مدد جویان تحت پوشش در محل دفاتر این خیریه درمنطقه سیدی وطرق می باشد فعلا به تعداد 450 نفر این امر انجام میگیرد.