یاری به سادات محترم

170563_629

 یاری رسانی به سادات محترم

 بخش خدمت رسانی به سادات معززبصورت گروه  مستغل درکار رساندن ارزاق  بسته بندی وکمک هزینه های مورد نیازانها بصورت ماهانه عمل مینماید  که درسال 1391 جهت 32 خانواده وبتعداد 103 نفر مبالغ ریالی بصورت زیر است .

سال 1391

 ماه های سال                  

  کمک هزینه   {ریال}          

  بسته بندی خواروبار   {ریال}

  فروردین

   9/500/000

  30/280/000

  اردیبهشت

  3/620/000

  30500/000

  خرداد

  4/950/000

 

  تیر

  3/750/000

 

  مرداد

  2/250/000

 

  شهریور

  3/600/000

 

  مهر

  16/550/000

  12/522/000

  ابان

  6/790/000

 

   آذر

  14/000/000

 

  دی

  10/450/000

  10/450/000

  بهمن

  19/163/000

  19/163/200

  اسفند

  7/900/000