یاوران خیریه

واقفین محترم

 1. محل حسینیه ودفتر مرکزی خیریه: ( 309 متر مربع )

  الف – سه دانگ عرصه توسط مرحومه فاطمه خرازیان (همسراقای حاج علی رجب زاده صفائی ).

  ب – سه دانگ عرصه توسط بانیان محترم جهت خیریه خریداری گردید.

 2. ساختمان سرایداری وانبار(موقتا): واقف عرصه به مساحت 309 متر مربع اقای حاج علی رجب زاده صفائی .

 3. مجتمع 16 واحدی طرق :واقف عرصه به مساحت 351 متر مربع خدمتگذاران خیریه میباشند.واعیان بانیان خیریه .

 4. مجتمع 18 واحدی طرق : واقف عرصه به مساحت 300 متر مربع حاجیه خانم دهقان میباشند. واعیان یک سوم اقای سید جلال دخانجی ودو سومبانیان محترم.

 5. منزل طرق : (پشت مجتمع 18 واحدی ) شماره یک به مساحت 100 متر مربع واقف عرصه اقای سید جلال دخا نچی واعیان توسط بانیان محترم.

 6. منزل طرق: (پشت مجتمع 18 واحدی ) شماره دو به مساحت 100 متر مربع وا قف عرصه اقا ی سید جواد نصرتی اعیان بانیان محترم .

 7. زمین شهرک لاله : واقع درطرق به مساحت حدود هفت هکتار توسط اقای سید جلال دخانچی .

 8. ساختمان چند منظوره طرق : (اشپزخانه) عرصه 200 متر مربع مرحوم صفر قارداش پور و100 متر مربع مرحوم حسین چوپانی واعیان توسط بانیان محترم.

 9. زمین مسجد حضرت علی اکبر( شهرک شهید شوشتری ) شترک : به مساحت 500 متر مربع توسط اقای حاج اصغر محمدی واعیان ان توسط بانیان خیریه .

 10. زمین حسینیه ومسجد حضرت علی اکبر (ع) ومنزل عالم : 100 متر مربع توسط اقای حاج اصغر محمدی واعیان توسط بانیان محترم.

 11.  مسجد حضرت رقیه (س) : (سیاسک) واقع در جاده سیمان باعرصه 212 متر مربع توسط اقای محمد علی میخچی و اعیان بانیان خیریه

 12. دفتر صبا : واقع در بلوار صبا با به مساحت 340 متر مربع عرصه توسط اقای حاج محسن هنرور .واعیان توسط بانیان محترم .

1391007074495

صندوق صدقات

صندوقهای صدقات که دراندازه ها گونا گون واز جنسهای فلزی وکا چویی  ساخته شده است بنا به نیاز متقاضیان تحویل  آنها گردیده ودر زمان هایی که تعیین می کنند  مسئولین جمع اوری برای تخلیه انها مراجعه می نمایند.که فعلا حدود 500  صندوق درحال جمع اوری اعانات می باشند.

اشتراکات

مراکز و موسساتی که مایلند بصورت ماهانه این خیریه را یاری کنند در دفتر این خیریه ثبت نام نموده و مسئول جمع اوری اعانات بصورت مرتب و یا به محض اطلاع دادن آنها در محل حضور پیدا کرده و اعانات را جمع آوری می نمایند که فعلا بتعداد 407 مورد و به مبلغ ریالی 53/800/000 ریال ماهانه جمع اوری می گردد.