کمک به ایتام

کفالت کننده یتیم از گرامی داشتگان درگاه خداوند است – از بهترین نیکوکاری هانیکی کردن به یتیمان است {غرر الحکم}

106461-e0ed37d0dc36cd7d14f089425f2c7399-l

یکی از معضلات انسانهاودردهای خانمانسوز بشرفقدان سرپرست خانواده است جامعه اسلامی درپرتواموزش های دینی تاحدزیادی این مصیبت را برای این خانواده ها کاهش میدهد. دراین راستا کمکهای مادی  – اموزشهای اعتقادی – ومشارکت در غم وغصه ایتام محترم وخانواده های انها یکی ازاهداف این خیریه است که نمو نه ای از فعالیت های انجام شده درسال 1391 که درغالب اهداء هدایاوارزاق دراعیادومناسبتهای بین سال برای 45 خانوارمیباشد بصورت زیر است .

  1. توزیع بسته های خواروبار – گوشت وغیره بصورت ماهیانه .
  2. تهیه وتوزیع لوازم التحریردراول سال تحصیلی ولباس ورزشی .
  3. توزیع لباس زمستانه در فصل زمستان
  4. بسته عیدانه غدیر {لباس برای تمام اعضاء  خانواده} .
  5. بسته عیدانه نوروز {لباس وکفش -آجیل وشیرنی – ماهی – اسباب بازی }
  6. کمک هزینه تحصیلی درتمام مقاطع تحصیلی بصورت ماهیانه برای شاگردهای ممتاز .

 

جدول هزینه های انجام شده در ماههای سال 1391
 فروردین   16/811/300 ریال  مهر  455/877/500ریال
 اردیبهشت 8/679/300 ریال   آبان    11/532/500 ریال
 خرداد       86/79/300 ریال   آذر   11/714/500 ریال
  تیر          21/294300 ریال   دی 29/469/700 ریال
 مرداد 12/846/300 ریال   بهمن  12/049/200 ریال
 شهریور    7/581/300 ریال   اسفند 261/750/000 ریال

لازم به ذکر است:

  1. گوشت ومرغ وتخم مرغ ولوازم التحریر مقداری توسط بانیان محترم به خیریه ارائه میشود ومقداری هم توسط خود خیریه خریداری وتوضیع میگردد.
  2.  آجیل ماهی غزل الا -سفره هفت سین -تنگ ماهی وماهی قرمز ولباس وکفش عیدانه توسط بانیان محترم در محل خیریه بین خانواده های ایتام توزیع میشود.
  3. اقلامی که توسط بانیان محترم تهیه وتوزیع میگردد وکمک هزینه های تحصیلی مبالغ ریالی انها در لیست هزینه ها نیامده است .