بیلان در آمدها و هزینه ها

نمودارمالی خیریه درسال 1395

خدمات

شرح      ریال
هزینه پخت 784/736/750
هزینه گروه محرومین 2/448/063/973
گروه ایتام 488/425/000
گروه سادات 310/178/470
هزینه اداری دفاتر موسسه 385/628/224
جمع 4/417/042/417

اعانات

شرح ریال
اعانات سهم امام (ع)     1/400/000
اعانات سادات 544/900/000
اعانات ایتام 416/059-000
 اعانات اطعام  و قربانی پخت 818/851/250
 اعانات گروه محرومین  2/302/948/422
اشتراک و اعانات آزاد 366/330/000
جمع 4/450/488/672

نمودارمالی خیریه درسال 1394

خدمات

          شرح      ریال
هزینه پخت 681/681/500
هزینه گروه محرومین 1/599/419/666
گروه ایتام 530/575/510
گروه سادات 173/835/840
هزینه عمران 11/500/000
هزینه فرهنگی 58/654/300
هزینه اداری دفاتر موسسه 311/493/134
جمع 3/367/159/950

اعانات

        شرح            ریال
سهم امام 13/000/000
سادات 179/730/000
ایتام 572/215/540
اطعام  و قربانی پخت 680/650/000
اشتراک و اعانات آزاد 312/020/000
گروه محرومین 1/506/344/000
گروه فرهنگی 103/200/000
جمع 3/367/159/000

نمودارمالی خیریه درسال 1393

خدمات

          شرح      ریال
هزینه پخت 1/024/322/000
هزینه گروه محرومین 176/384/000
گروه ایتام 379/771/750
گروه سادات 384/503/000
تحصیل 36/550/000
خشکبار و بسته بندی 1/466/895/900
هزینه عمران 1/561/653/190
هزینه فرهنگی 49/648/500
هزینه اداری دفاتر موسسه 421/599/000
جمع 5/501/327/340

اعانات

        شرح            ریال
سهم امام 55/975/000
سادات 39/614/000
ایتام 51/643/000
اطعام  و قربانی پخت 93/782/030
بسته بندی و توزیع 66/338/600
اشتراک و اعانات آزاد 67/540/000
صندوقهای فلزی جمع آوری شده 9/142/250
عمران 62/284/600
گروه محرومین 84/716/400
گروه فرهنگی 79/522/000
لوازم التحریر 55/000/000
جمع 5/440/557/880

نمودارمالی خیریه درسال 1392

خدمات

         شرح      ریا ل
هزینه پخت 614/339/000
هزینه گروه محرومین 183/276/000
گروه ایتام 528/276/650
گروه سادات 268/870/000
تحصیل 25/027/000
خشکبار وبسته بندی 1/276/205/909
هزینه اداری دفاتر موسسه 33/404/000
ساخت سردخانه 85/000/000
تعمیرات مختلف در موسسه 130/793/000
جمع 3/442/641/559

اعانات

 شرح                         ریا ل
اعانات سهم امام {ع} 166/580/000
اعانات سادات 293/845/000
اعانات ایتام 357/016/000
اعانات اطعام و قربانی پخت 719/508/500
اعانات بسته بندی وتوزیع 1/000/496/650
اشتراکات واعانات ازاد 406/670/000
صندوقهای فلزی جمع اوری شده 82/931/750
اعانات عمران 115/450/000
اعانات گروه محرومین 253/448/850
لوازم التحریر 25/027/000
جمع 3/420/973/750