انتخاب هیات مدیره

درتاریخ 12/4/96 درمحل خیریه انتخابات اعضائ جدید هیات مدیره وانتخاب مدیر عامل وبازرس انجام گرفت که اقای محمود رییس ستاری بعنوان رییس هیات مدیره واقای کاظم طالب زاده بعنوان مدیر عامل واقای مهدی دانش بعنوان بازرس خیریه انتخاب گردیدند