عید غدیر

در عید غدیر امسال از نذورات و هدایای نیکو کاران، یکصد و بیست بسته ارزاق و خواروبار مورد نیاز در این خیریه بمبلغ 141438116 ریال خریداری و بین مددجویان عزیز توزیع شد.